2024-жылдын 18-мартында Б.Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек Эл аралык университетинин Медициналык колледжинин Хирургиялык жана стоматологиялык сабактар бирикмесинин окутуучусу Абдымаликова Минура Маннаповнанын   Жашоо-тиричилик коопсуздугу жана катастрофалар медицинасы сабагынан ФЯ 5(1)-21 тайпасына “Сынык жараттагы алгачкы медициналык жардам” деген темада практикалык ачык сабак өттү.

Практикалык ачык сабак окутуунун интерактивдүү методдору менен өтүлдү.Сабакта колдонулган жаны методдор студенттердин сабакка активдүү катышуусуна шарт жаратып берди.Практикалык сабактын  уюштурулушу,сабакта колдонулган инновациялык усулдар жогорку деңгээлде колдонулду.Окутуунун мындай инновациялык усулдарын колдонуу студенттердин жакшы билим алысууна жардам берет деген жыйынтыкка келдик.